Category Archives: Landscapes

Oversea landscapes Nagoya(名古屋)

日本一個我們很喜歡旅遊的地方,經常在想在這個地方拍攝一輯有故事性的VDIEO & PHOTO,今次我們選擇了日本中部名古屋實地取景做定一些資料,這個地方比起大阪,東京的遊客少,很有日本江戶時代的特色,其中金澤市東街茶屋、兼六園等都有很多位置拍攝加入戲劇方式表達相信一定很正。另外,白川鄉相信很多人都有聽過,在這個地方取景拍片相信一定留下很多回憶,不說太多了先來一些相片看看美麗的景色。 info@the-onemovie.com TEL: 65736926

View full post »

O t h e r   P a g e   A b o u t   U s
T h e O n e M o v i e   P a g e   L I K E